ProMotive perustettiin asiakkaiden pyynnöstä vuonna 2000. Tänäänkin toimimme asiakkaiden ehdoilla auttaen asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa, toimimme aina yhdessä ihmisten kanssa.

TIETOSUOJASELOSTE

31.3.2020

1. Rekisterinpitäjä

ProMotive Oy (jäljempänä Promotive)
y-tunnus 2400263-3
Pasilankatu 4B, 00240 Helsinki
Puh. 020 792 4850

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mirja Hurskainen (assistentti, Promotive)
Puh. 020 792 4850
mirja.hurskainen@promotive.fi

3. Tietosuojavastaava

Pekka Kähkönen (varatuomari, toimitusjohtaja Lexauctor Oy)
Puh. 040 7701 559
pekka.kahkonen@lexauctor.com

4. Rekisterin nimi

Promotiven nykyisten ja potentiaalisten yritysasiakkaiden, niissä toimivien yhteyshenkilöiden ja työntekijöiden rekisteri. Yritysasiakkaiden työntekijöillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka osallistuvat rekisterinpitäjän tarjoamiin palveluihin.

5. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yritysasiakkaiden ja Promotiven välisen sopimus- ja toimeksiantosuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja raportointi, asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä Promotiven liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai potentiaalisen asiakkaan yrityksen perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten sopimus-, tilaus- ja laskutustiedot
  • Promotiven palveluun osallistuvan yritysasiakkaan työntekijän perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot), syntymäaika, koulutus, ammatti, erityisosaaminen, työnhakijan edellisiin tai nykyiseen työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten työnantajat, työsuhteen alkamisajat ja kestot sekä työtehtävien laatu, työnantajan antamat suositukset, työntekijän työnhakua koskevat tiedot, kuten toiveet haetusta työpaikasta, palkkatoive, haettu työntekemispaikka, mahdolliset työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot, tiedot tapaamisista konsultin kanssa ja muu osapuolten välinen yhteydenpito.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä ja ylläpitää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yrityksen verkkosivuilta sekä julkisista ja palveluntarjoajien rekistereistä.

8. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Promotive voi luovuttaa tietoja alihankkijoinaan käyttämille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Alihankkijoiden kanssa on tehty asianmukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset, jossa on käsittelyn ehtojen lisäksi sitouduttu salassapitovelvollisuuteen.

Promotive ei luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille kuin edellä mainitulle taholle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn suostumusta. Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysajat ja poistaminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Henkilön pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa rekisterinpitäjän rekisteristä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä tuhoaa suostumuksen peruuttamisen tai säilytysajan päättymisen jälkeen kaikki rekisteröityä koskevat tiedot asianmukaisesti tallennusmuodosta huolimatta.

10. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevien virheellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen oikaisua tai poistamista, Lisäksi rekisteröity voi sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus henkilötietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle osoitteeseen mirja.hurskainen@promotive.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti osoitteeseen ProMotive Oy, Mirja Hurskainen, Pasilankatu 4B (7. krs.), 00240 Helsinki.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain, mikäli tietosuojakäytäntöihimme tai lain vaatimuksiin tulee muutoksia. Tämän tietosuojaselosteen yläreunassa on merkintä siitä, koska se on viimeksi päivitetty.